PROCÉS D'ANODITZAT

ANODITZAT


Creixement forçat d’una pel·lícula d’òxid mitjançant una reacció electroquímica que modifica la superfície millorant les seves propietats originals.

Això s’aconsegueix sometent l’alumini que es vol protegir a una oxidació anòdica mitjançant un procés electrolític en què l’alumini actua d’ànode dins d’un electròlit de tipus àcid.

El resultat de la reacció depèn, principalment, de la naturalesa de l’electròlit, dels productes de reacció, de la temperatura del bany i de la durada del tractament.

Tant com creix la capa, augmenta la seva resistència al pas de corrent i, en conseqüència, disminueix la velocitat de creixement. Quan la velocitat de creixement és igual a la velocitat de dissolució (degut a que els productes de reacció són solubles a l’electròlit), el gruix de la pel·lícula es manté constant.

L’anoditzat dur es produeix quan es treballa en condicions d’elevada densitat de corrent i temperatures de l’ordre de 0°C, llavors obtenim capes de major gruix, elevada duresa i mínima porositat.

Propietats de la capa anòdica

  • Incrementa la duresa de la superfície
  • Incrementa la resistència a l'abrasió
  • Incrementa la resistència a la corrosió
  • Fàcil d'acolorir
  • Aïllament tèrmic i elèctric