Procés d'anoditzat vell

 

Anoditzat

Creixement forçat d’una pel·lícula d’òxid mitjançant una reacció electroquímica que modifica la superfície millorant les seves propietats originals.

Això s’aconsegueix sometent l’alumini que es vol protegir a una oxidació anòdica mitjançant un procés electrolític en què l’alumini actua d’ànode dins d’un electròlit de tipus àcid.

El resultat de la reacció depèn, principalment, de la naturalesa de l’electròlit, dels productes de reacció, de la temperatura del bany i de la durada del tractament.

Tant com  creix la capa, augmenta la seva resistència al pas de corrent i, en conseqüència, disminueix la velocitat de creixement. Quan la velocitat de creixement és igual a la velocitat de dissolució (degut a que els productes de reacció són solubles a l’electròlit), el gruix de la pel.lícula es manté constant.

L’anoditzat dur és produeix quan es treballa en condicions d’elevada densitat de corrent i temperatures de l’ordre de 0°C, llavors obtenim capes de major gruix, elevada duresa i mínima porositat.

 

    Propietats de la capa anòdica
 
   Incrementa la duresa de la superfície
   Incrementa la resistència a l'abrasió
   Incrementa la resistència a la corrosió
   Fàcil d'acolorir
   Aïllament tèrmic i elèctric